Staat van Baten en Lasten 2021
Baten
Opbrengsten beleggingen € 10
Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot
het beleggen en in het standhouden van het vermogen) € 1
Subtotaal netto beleggingsresultaat € 11
Overige baten € 1
Totaal € 12
Lasten 
Doelbesteding/giften/donaties  € 1
Personeelskosten   algemeen € 1
Huisvestingskosten € 1
Administratiekosten € 1
Administratiekosten aanvragen/giften/projecten  € 1
ICT kosten € 1
Bestuurskosten   € 1
Communicatiekosten € 1
 Financiële kosten € 1
Afschrijvingen € 1
 Overige lasten € 1
-------------
Totaal € 11
 
Resultaat (saldo van baten en lasten) € 1

Stichting Manege Seurenheide

Het bevorderen van de paardensport voor mindervaliden

Meer informatie over ons

Oprichting stichting
30 maart 1973

RSIN 004977476

KvK 41062358

Bankrelaties:

NL17 INGB 0683 0515 98

NL70 RABO 0368 3141 97